#OnThisDay: Scottish football’s devastating day of infamy